MATERSKÁ ŠKOLA Okulka 21, 093 01 Vranov nad Topľou

Prevádzka školy:    od 7.00 hod. do 16.00 hod.

Sme jediná materská škola v okrese, ktorá má vlastný bazén a poskytuje predplaveckú prípravu aj iným MŠ. Materská škola je päťtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a deťom s individuálnou integráciou. Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola na žiadosť rodičov.

Poskytujeme

 • celodennú výchovu a vzdelávanie,
 • podporovanie zdravia a zdravého životného štýlu
 • rozvoj individuality dieťaťa s diferencovaným prístupom
 • uplatňovanie princípu aktivity dieťaťa, v ktorej dominuje hra
 • rovnocennosť partnerského vzťahu dieťaťa a učiteľky
 • realizácia školského vzdelávacieho programu Plaváčik

Zabezpečujeme

 • logopedickú starostlivosť pre deti s poruchami reči priamo v MŠ
 • konzultácie pre rodičov so školským logopédom, špeciálnym pedagógom a somatopédom
 • integrujeme deti so zdravotným postihnutím
 • pedagogickú osvetu pre rodičov formou metodických materiálov
 • pranie školského prádla v práčovni

Z histórie materskej školy

 • Naša MŠ bola postavená v tzv. akcii „Z“  a v januári 1988 bola slávnostne uvedená do prevádzky. Škola sa nachádza v sídliskovej časti nášho mesta Okulka, v svahovitom teréne. Jednotlivé pavilóny sú výškovo členené. Súčasťou školy je aj detský bazén.
 • Do novopostavenej budovy sa presťahovala trojtriedna materská škola z Ulice Sovietskej  armády ( dnes Námestie slobody ). Otvorené boli 2 oddelenia detských jaslí a 2 triedy materskej školy.
 • 1.februára 1988 z dôvodu  veľkého záujmu bola zriadená tretia trieda.
 • V školskom roku 1990/1991 boli postupne zrušené obidve oddelenia jaslí a boli zriadené ďalšie dve triedy. Škola začala fungovať ako 5 triedna materská škola s bazénom, ktorý bol v tom čase využívaný len sporadicky.
 • V školskom roku 1992/93 bola do bazénu prijatá učiteľka a odvtedy sa začala realizovať predplavecká príprava pre deti našej materskej školy, ale aj pre deti z materských škôl z celého okresu.
 • V školskom roku 2000/2001 bola prevádzka školskej jedálne pozastavená z dôvodu rozsiahlych porúch stavebných konštrukcií v celom hospodárskom pavilóne. V máji bola zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu a v septembri 2001 bola prevádzka školskej jedálne obnovená.
 • V lete 2016 bola opravená celá strecha o rozlohe 1330 metrov štvorcových.
 • V školskom roku 2016/2017 sa za finančnej pomoci rodičov a z projektov začala realizovať revitalizácia školského dvora. Bola za pomoci rodičov vybudovaná prírodná prekážková dráha, hmatový chodník a zeleninové a bylinné záhony.
 • V školskom roku 2017/2018 sa za pomoci mesta prečistil svah na školskom dvore a postupne sa budú vysádzať nové stromy a kríky do svahu.
 • V lete 2018 bola zrekonštruovaná technická časť bazéna.
 • V prvej polovici školského roka 2018/2019 bola uskutočnená výmena okien v celej budove materskej školy.
 • Materská škola sa postupne modernizuje a dnes okrem základnej výchovy poskytuje  širokú paletu aktivít pre deti a rodičov.
 • V súčasnosti poskytuje MŠ celodennú starostlivosť deťom od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej dochádzky.