35.VÝROČIE MŠ OKULKA 1988-2023

Prajeme ti, milá škola, aby si tu dlho bola.

Nech si plná šťastných detí, nech dobrý chýr o tebe ďalej letí .

OZNAMY

 

 

ZMENA OD 1.1.2023 !!!

PRÍSPEVOK  ZA POBYT  DIEŤAŤA  V  MATERSKEJ  ŠKOLE

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca

v zmysle Dodatku č.5 k VZN 182/2021  

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne

na jedno dieťa od 1.1.2023  sumou 15,- €.

 Príspevok sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca  vo VUB,

na číslo účtu MŠ OKULKA 21,   variabilný symbol školy – 170.

 IBAN SK6702000000001636533659

V správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno dieťaťa.

Darujte 2% z dane svojim deťom

Radi by sme poďakovali  za pomoc všetkým, ktorí v minulosti pomohli našej materskej škole a poukázali nám 2% dane z príjmu.

Všetky poukázané finančné prostriedky boli použité pre zveľadenie priestorov MŠ.   Pomôžte nám aj tento rok skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane!

Zamestnanci, ktorí požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu potrebujú

na poukázanie 2% dane dve tlačivá:

  • Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
  • Vyhlásenie, ktoré poskytne škola. klikni tu – Vyhlásenie k 2 %

Tlačivá môžete odovzdať na Daňovom úrade, alebo na škole,  ktorá zabezpečí odovzdanie na DÚ.

Ďakujeme.

 Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) je  povinnosťou zákonného zástupcu odovzdať triednej učiteľke vypísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostiPisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-nove

 

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

 

Prosíme rodičov detí v HN a ŽM, alebo deti v poslednom ročníku MŠ, aby si preštudovali priložené informácie a oznámili riaditeľke školy  do 5.8.2022 na e- mail MŠ  či požadujú dotáciu na stravu pre svoje dieťa. Klikni na: Informácia k dotáciam na stravu-zmeny

Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole

  • pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • pre dieťa, ktorého rodičia si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov),

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

  • potvrdenie, že ide o dieťa v HN- hmotná núdza
  • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM- životné minimum
  • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny.

Potrebné tlačivá vytlačíte nižšie:

– Čestné_vyhlásenie_od 01_07_2022

– Formulár_na_posúdenie_prijmu

– Preložené UK

– Formulár_na_posúdenie_prijmu_UA-SK

Bazén opäť v prevádzke

V novembri 2022 sa nám podarilo po 2 ťažkých rokoch pandémie otvoriť priestory nášho bazéna pre deti vranovských materských škôl. Využili sme túto prestávku na rekonštrukciu bazénových priestorov. Za finančnej pomoci nášho zriaďovateľa a profesionálnej práce pracovníkov oddelenia údržby mestského majetku pod vedením Petra Mrážika sa zrekonštruovali priestory bazénovej triedy, šatne, sušiarne, spŕch a hygienických zariadení. Všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na rekonštrukcii bazénových priestorov zo srdca ďakujeme.

ADRESA

OKULKA 21
09301 Vranov nad Topľou

Prevádzka školy

od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Telefón a Email

057 4431389
msokulkavranov@gmail.com

Číslo účtu na úhradu školného

SK6702000000001636533659

Variabilný symbol: 170

v

Aktuality

Vranovský mládežnícky maratónik

Vranovský mládežnícky maratónik

V nedeľu 16.10.2022 sa pred ZŠ Bernolákova ulica vo Vranove nad Topľou uskutočnil už 19. ročník Vranovského mládežníckeho maratónika. Zapojili sa aj deti z našej MŠ. Účastníkom aj víťazom maratónika srdečne blahoželáme. 

preèítajte si viac
Vianočný darček

Vianočný darček

Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou a.s., sa rozhodol v tomto predvianočnom období, podporiť pohybovú kultúru detí formou „daru“ v podobe 25 mini lôpt. Deti sa z loptičiek veľmi potešili a hneď ich v triedach aj vyskúšali.

preèítajte si viac
Výtvarná súťaž Ochranárik

Výtvarná súťaž Ochranárik

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila: VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“. V kategórii...

preèítajte si viac
Poviem ti básničku pre deduška

Poviem ti básničku pre deduška

28.10.2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 2.ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom: „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“ Z našej MŠ sa do súťaže zapojili Matúš Hreha, ktorý obsadil 2.miesto, Larka Mattová...

preèítajte si viac
Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Na 1. ročníku výtvarnej súťaže s témou ,,Včely a včelár očami detí“, získala v kategórii MŠ, 2. miesto Vivien Smetanová z oranžovej triedy pod vedením p. uč. Mgr. Emílie Maščukovej. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reperezentáciu!

preèítajte si viac
ĎAKUJEME!!!

ĎAKUJEME!!!

ĎAKUJEME!!!Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu. Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník,...

preèítajte si viac
Poďakovanie

Poďakovanie

Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy, ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať a stále vylepšovať našu materskú školu.  mesto Vranov nad Topľou

preèítajte si viac

detí

Akcíí počas roka

tried

rokov sa staráme o deti