Vranov nad Topľou

Sme jediná materská škola v okrese, ktorá má vlastný bazén a poskytuje predplaveckú prípravu aj iným MŠ. Materská škola je päťtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky .

 

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

OZNAMY

 

Prevádzka v našej materskej škole

je   p r e r u š e n á

od  1.júla   do  31. júla 2021.

Letná prevádzka

v našej materskej školy bude

od  1.augusta do 31. augusta 2021

pre prihlásené deti.

Ďakujeme všetkým rodičom  za  spoluprácu

v   škol. roku   2020/2021.

 

Prajeme Vám krásne a slnečné leto.

Milí rodičia!

Zákonný zástupca  predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Vyhlásenie … klikni na vyh.zák.zást.

– Pri prerušení 5 a viac pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

– V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité oznamy pre rodičov!!!

Pokyny upravujúce podmienky materskej školy

Zmena prevádzkového času materskej školy

od 7:00 hod do 16:00 hod.

 

1. Dochádzku do materskej školy umožní zriaďovateľ len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

2. Ruší sa zberná trieda, aby  nedochádzalo ku kontaktu detí  s rozličných tried.

3. Do MŠ privádza dieťa len jeden zákonný zástupca v čase od 7,00 hod. do 8,30 hodiny. Rodič musí opustiť priestory školy do 8,30 hod. a poobede do 16,00 hod.

4. Privádzajúca osoba odvádza dieťa do príslušnej triedy až po zmeraní telesnej teploty dieťaťu povereným zamestnancom školy.

5. Pri vstupe do budovy materskej školy sprevádzajúca osoba vykoná dezinfekciu rúk sebe i dieťaťu dezinfekčným prostriedkom.

6. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy s ochranným rúšku.

7. Do priestorov šatne vstúpi maximálne 1 dieťa s doprovodom, ostatní čakajú vo vonkajších priestoroch s dodržaním odstupu. Nezhromažďovať sa v šatni.

8. Deti majú odporúčané nosiť rúška, ostatní povinne nosia rúško (ochranný štít) všade vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy a v interných priestoroch školy. Výnimku z nosenia rúšok majú deti do troch rokov, deti s mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím.

9. V triedach a na školskom dvore sa deti budú pohybovať bez ochranných rúšok, mimo areálu školy s ochranným rúškom.

10. Zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa malo v skrinke náhradné ochranné rúško.

11. Celkový čas zdržiavania sa osoby sprevádzajúcej dieťa do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy skrátiť na nevyhnutný čas.

12. Prosíme vynechať hry na preliezkach na chodbách a na školskom dvore.

13. Do MŠ je zakázané nosiť hračky a iné predmety.

14. Organizácia hromadných podujatí (napr. besiedky) sa neodporúča.

15. Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov ani, plavecké kurzy, či iné sa neumožňuje. Materská škola nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: predplavecké kurzy, ako aj športové kurzy, výcviky v prírode.

16. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č.1), že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

17. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je umiestnené do samostatnej miestnosti – izolačky. Kontaktujeme zákonných zástupcov, ktorí si ho musia bezodkladne vyzdvihnúť.

18. V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo je  potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje rodič triednu učiteľku a riaditeľku školy. Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a príslušným regionálnym hygienikom, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne oznámiť to riaditeľke MŠ. Dieťa nemôže navštevovať  MŠ.

19. V prípade neprítomnosti dieťaťa v školskom zariadení z dôvodu:

–  podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

–  ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predložiť pri návrate dieťaťa do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti u ktorých je dieťa v starostlivosti a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

20. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 2).

21. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy.

 

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

  Pri dlhsej neprítomnosti dieťaťa v MŠ (viac ako 3 dni) si prosím vytlačte tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, vypíšte a prineste so sebou do MŠ.

    Emília Nováková
   riaditeľka školy

   ADRESA

   OKULKA 21
   09301 Vranov nad Topľou

   Prevádzka školy

   od 6.30 hod. do 16.15 hod.

   Telefón a Email

   057 4431389
   msokulkavranov@gmail.com

   Číslo účtu na úhradu školného

   SK6702000000001636533659

   Variabilný symbol: 170

   v

   Aktuality

   Vianočný darček

   Vianočný darček

   Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou a.s., sa rozhodol v tomto predvianočnom období, podporiť pohybovú kultúru detí formou „daru“ v podobe 25 mini lôpt. Deti sa z loptičiek veľmi potešili a hneď ich v triedach aj vyskúšali.

   preèítajte si viac
   Výtvarná súťaž Ochranárik

   Výtvarná súťaž Ochranárik

   Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila: VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“. V kategórii...

   preèítajte si viac
   Poviem ti básničku pre deduška

   Poviem ti básničku pre deduška

   28.10.2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 2.ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom: „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“ Z našej MŠ sa do súťaže zapojili Matúš Hreha, ktorý obsadil 2.miesto, Larka Mattová...

   preèítajte si viac
   Výtvarná súťaž

   Výtvarná súťaž

   Na 1. ročníku výtvarnej súťaže s témou ,,Včely a včelár očami detí“, získala v kategórii MŠ, 2. miesto Vivien Smetanová z oranžovej triedy pod vedením p. uč. Mgr. Emílie Maščukovej. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reperezentáciu!

   preèítajte si viac
   ĎAKUJEME!!!

   ĎAKUJEME!!!

   ĎAKUJEME!!!Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu. Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník,...

   preèítajte si viac
   Poďakovanie

   Poďakovanie

   Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy, ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať a stále vylepšovať našu materskú školu.  mesto Vranov nad Topľou

   preèítajte si viac

   detí

   Akcíí počas roka

   tried

   rokov sa staráme o deti