OZNAMY

 

Zasadnutie Rady školy sa uskutoční

28.9.2023  o 16:00 h. v budove MŠ.

  

zaciatok-školského-roka : Materská škola Študentská 15/3, 010 03 Žilina

Školský rok 2023/2024 začíname dňa 4.9.2023 (pondelok)

Trieda na schádzanie detí
ŽLTÁ TRIEDA
je otvorená

od 6.30 hod. do 7.00 hod. a  od 16.00 hod. do 16.30 hod.
Od 7.00 hod. do 8.30 hod. budú otvorené všetky triedy materskej školy.

Prvý deň vypíše rodič učiteľkám v triede
„VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI“.

Pozor !  

Deťom , ktoré budú v školskom roku 2023/2024 plniť povinné predprimárne
vzdelávanie( predškoláci) pozastavte platby na neinvestičné výdavky 15 € na účet mesta.

Tešíme sa na Vás a Vaše deti.
kolektív MŠ Okulka

100,000 Cartoon children Vector Images | Depositphotos

35. výročie MŠ Okulka

        Tridsaťpäť rokov v živote človeka nie je až tak veľa. V živote školy je to však dlhá etapa. Je čas na skladanie mozaiky úspechov, čas na vyslovenie ďakujem všetkým, ktorí sa počas 35 – ročnej histórie podpísali pod dobré meno našej materskej školy . Preto mi dovoľte, aby som prvé ďakujem  adresovala mojím bývalým aj terajším kolegyniam za ich obetavú prácu. Ďalšie ďakujem patrí všetkým zamestnancom, ktorí zabezpečovali a zabezpečujú každodenný chod materskej školy. Rodičom a sponzorom, ktorí škole všestranne pomáhajú a ktorí s ňou žijú. Veľké poďakovanie patrí nášmu zriaďovateľovi – Mestu Vranov nad Topľou za neustálu pomoc a podporu. A napokon najväčšie poďakovanie patrí našim deťom, súčasným, ktorí nám neustále rozdávajú svoju radosť a úsmevy, ale aj tým starším, ktorí po odchode z materskej školy stále šíria dobré meno školy.

Po 35 rokoch máme dôvod na malé zastavenie sa, na spomienky, na oslavu. Preto sme sa 21.6.2023 stretli na oslave tohto sviatku na našom školskom dvore. V ten deň boli obdarovaní všetci. Materská škola dostala darček – nové logo a novú hymnu školy. Rodičom a hosťom naše deti a ich učiteľky  venovali krátky kultúrny program, ktorým potešili všetky srdcia. Deti  dostali malé pohostenie a zaujímavé atrakcie – kolotoč, nafukovací hrad, jazda na poníkovi, diskotéka s pandou, maľovanie na tvár a ochutnávka medu spojená s predajom medu.

Oslava 35. výročia existencie našej MŠ je za nami, som presvedčená, že prekrásne dojmy, zážitky z nej budú určite dlho pretrvávať v mysliach všetkých účastníkov.

Na záver by som sa chcela poďakovať terajšiemu kolektívu za ozaj svedomitú prácu, popriať všetkým pevné zdravie, veľa tvorivých síl, kreatívnych nápadov v ďalšej práci.

 

E.Nováková riad.MŠ

ZMENA OD 1.1.2023 !!!

PRÍSPEVOK  ZA POBYT  DIEŤAŤA  V  MATERSKEJ  ŠKOLE

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca

v zmysle Dodatku č.5 k VZN 182/2021  

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne

na jedno dieťa od 1.1.2023  sumou 15,- €.

 Príspevok sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca  vo VUB,

na číslo účtu MŠ OKULKA 21,   variabilný symbol školy – 170.

 IBAN SK6702000000001636533659

V správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno dieťaťa.

Bazén opäť v prevádzke

V novembri 2022 sa nám podarilo po 2 ťažkých rokoch pandémie otvoriť priestory nášho bazéna pre deti vranovských materských škôl. Využili sme túto prestávku na rekonštrukciu bazénových priestorov. Za finančnej pomoci nášho zriaďovateľa a profesionálnej práce pracovníkov oddelenia údržby mestského majetku pod vedením Petra Mrážika sa zrekonštruovali priestory bazénovej triedy, šatne, sušiarne, spŕch a hygienických zariadení. Všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na rekonštrukcii bazénových priestorov zo srdca ďakujeme.

ADRESA

OKULKA 21
09301 Vranov nad Topľou

Prevádzka školy

od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Telefón a Email

057 4431389
msokulkavranov@gmail.com

Číslo účtu na úhradu školného

SK6702000000001636533659

Variabilný symbol: 170

v

detí

Akcíí počas roka

tried

rokov sa staráme o deti