Vranov nad Topľou

Sme jediná materská škola v okrese, ktorá má vlastný bazén a poskytuje predplaveckú prípravu aj iným MŠ. Materská škola je päťtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky .

 

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

OZNAMY

 

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) je  povinnosťou zákonného zástupcu odovzdať triednej učiteľke vypísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostiPisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-nove

 

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

 

Prosíme rodičov detí v HN a ŽM, alebo deti v poslednom ročníku MŠ, aby si preštudovali priložené informácie a oznámili riaditeľke školy  do 5.8.2022 na e- mail MŠ  či požadujú dotáciu na stravu pre svoje dieťa. Klikni na: Informácia k dotáciam na stravu-zmeny

Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole

 • pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 • pre dieťa, ktorého rodičia si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov),

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

 • potvrdenie, že ide o dieťa v HN- hmotná núdza
 • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM- životné minimum
 • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny.

Potrebné tlačivá vytlačíte nižšie:

– Čestné_vyhlásenie_od 01_07_2022

– Formulár_na_posúdenie_prijmu

– Preložené UK

– Formulár_na_posúdenie_prijmu_UA-SK

 

 

 

 

  ADRESA

  OKULKA 21
  09301 Vranov nad Topľou

  Prevádzka školy

  od 6.30 hod. do 16.30 hod.

  Telefón a Email

  057 4431389
  msokulkavranov@gmail.com

  Číslo účtu na úhradu školného

  SK6702000000001636533659

  Variabilný symbol: 170

  v

  Aktuality

  Vianočný darček

  Vianočný darček

  Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou a.s., sa rozhodol v tomto predvianočnom období, podporiť pohybovú kultúru detí formou „daru“ v podobe 25 mini lôpt. Deti sa z loptičiek veľmi potešili a hneď ich v triedach aj vyskúšali.

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila: VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“. V kategórii...

  preèítajte si viac
  Poviem ti básničku pre deduška

  Poviem ti básničku pre deduška

  28.10.2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 2.ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom: „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“ Z našej MŠ sa do súťaže zapojili Matúš Hreha, ktorý obsadil 2.miesto, Larka Mattová...

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž

  Na 1. ročníku výtvarnej súťaže s témou ,,Včely a včelár očami detí“, získala v kategórii MŠ, 2. miesto Vivien Smetanová z oranžovej triedy pod vedením p. uč. Mgr. Emílie Maščukovej. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reperezentáciu!

  preèítajte si viac
  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu. Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník,...

  preèítajte si viac
  Poďakovanie

  Poďakovanie

  Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy, ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať a stále vylepšovať našu materskú školu.  mesto Vranov nad Topľou

  preèítajte si viac

  detí

  Akcíí počas roka

  tried

  rokov sa staráme o deti