35.VÝROČIE MŠ OKULKA 1988-2023

Prajeme ti, milá škola, aby si tu dlho bola.

Nech si plná šťastných detí, nech dobrý chýr o tebe ďalej letí .

OZNAMY

 

   ĎAKUJEME !!!

 

Veľké poďakovanie chcem vyjadriť tím,

    ktorí sa zúčastnili brigády na úprave školského dvora. 

 dňa 13.5.2023.

Vďaka vám sme vyčistili areál materskej školy,

postavili schody a oporný múr k svahovej šmýkačke,

vložili nové obrubníky k prírodnému prekážkovému chodníku.

                                        

 RODIČOM   ZELENEJ TRIEDY

Petrovi Kolesárovi, Ing. Petrovi Popaďákovi

RODIČOM   ORANŽOVEJ TRIEDY

Martinovi Adamovi, Bc. Marekovi Vojtekovi, Matúšovi Sujovi, Marte Sujovej

RODIČOM  ŽLTEJ  TRIEDY

Miroslave Nahajovej, Pavlovi Nahajovi, Matejovi Andrejimu, Anne Maninovej, Jánovi Maninovi

RODIČOM  ČERVENEJ  TRIEDY

Mgr. Petrovi Lackému, Ing. Petrovi Berkovi, Jánovi Karasovi

RODIČOM  MODREJ TRIEDY

Ing.Tomášovi Marjovovi, Ing.Matúšovi Ongradymu

 PRIATEĽOM ŠKOLY

Mgr. Petrovi Novákovi, Ing. Martinovi Dlugošovi

Emília Nováková, riaditeľka MŠ

Ďakujeme všetkým rodičom,ktorí sa zúčastnili brigády dňa 20.5.2023.

Vďaka Vám sme vysadili kríky a kvety

do svahu na zadnom dvore,

pripravili sa prekážky na prekážkový chodník,

zaizoloval sa oporný múr k šmýkačke.

Ďakujeme !!!

Rodičom: 

zelenej triedy        Petrovi Kolesárovi, Dávidovi Michalovovi

oranžovej triedy   Zuzane Matiovej

červenej triedy    Marine Kapranovej, Andrey Ungradyovej,  Ing. Petrovi Berkovi

žltej triedy  MDDr. Jane Surdejovej,  Oleksandre Kapranovej, Anne Maninovej,                                                Mgr.Lenke Kaminskej, Martinovi Borovi,

modrej triedy      Matúšovi Sujovi, Ing. Matúšovi Ongradymu

 

ZMENA OD 1.1.2023 !!!

PRÍSPEVOK  ZA POBYT  DIEŤAŤA  V  MATERSKEJ  ŠKOLE

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca

v zmysle Dodatku č.5 k VZN 182/2021  

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne

na jedno dieťa od 1.1.2023  sumou 15,- €.

 Príspevok sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca  vo VUB,

na číslo účtu MŠ OKULKA 21,   variabilný symbol školy – 170.

 IBAN SK6702000000001636533659

V správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno dieťaťa.

Darujte 2% z dane svojim deťom

Radi by sme poďakovali  za pomoc všetkým, ktorí v minulosti pomohli našej materskej škole a poukázali nám 2% dane z príjmu.

Všetky poukázané finančné prostriedky boli použité pre zveľadenie priestorov MŠ.   Pomôžte nám aj tento rok skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane!

Zamestnanci, ktorí požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu potrebujú

na poukázanie 2% dane dve tlačivá:

  • Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
  • Vyhlásenie, ktoré poskytne škola. klikni tu – Vyhlásenie k 2 %

Tlačivá môžete odovzdať na Daňovom úrade, alebo na škole,  ktorá zabezpečí odovzdanie na DÚ.

Ďakujeme.

 Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) je  povinnosťou zákonného zástupcu odovzdať triednej učiteľke vypísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – klikni Bezpríznakovosť –

Bazén opäť v prevádzke

V novembri 2022 sa nám podarilo po 2 ťažkých rokoch pandémie otvoriť priestory nášho bazéna pre deti vranovských materských škôl. Využili sme túto prestávku na rekonštrukciu bazénových priestorov. Za finančnej pomoci nášho zriaďovateľa a profesionálnej práce pracovníkov oddelenia údržby mestského majetku pod vedením Petra Mrážika sa zrekonštruovali priestory bazénovej triedy, šatne, sušiarne, spŕch a hygienických zariadení. Všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na rekonštrukcii bazénových priestorov zo srdca ďakujeme.

ADRESA

OKULKA 21
09301 Vranov nad Topľou

Prevádzka školy

od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Telefón a Email

057 4431389
msokulkavranov@gmail.com

Číslo účtu na úhradu školného

SK6702000000001636533659

Variabilný symbol: 170

v

detí

Akcíí počas roka

tried

rokov sa staráme o deti