Ostatné projekty

Projekt „Enviráčik“

Motto projektu „Príroda sa o všetko postarala tak, že všade sa dá niečo naučiť.“

Cieľom projektu je – 1. Utvárať základy ekologického cítenia a pozitívneho vzťahu k prírode a životnému prostrediu prostredníctvom zážitkových aktivít 2. Vytvorenie „ Záhrady – našej najväčšej triedy “. Projekt efektívne podnecuje deti predškolského veku k životu s prírodou, v prírode, prírodou a pre prírodu tak, aby cítili, že život na tejto planéte je s prírodou neoddeliteľný a vzájomne prepojený.

Projekt „Plaváčik a zdravá škola“


Motto projektu „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť!“

Cieľom projektu je dosiahnutie zdravého spôsobu života u všetkých ľudí, ktorí v škole pracujú alebo prichádzajú so školou do styku. K tomu vytvára projekt podmienky predovšetkým v oblasti bezpečnosti a pocitu istoty a spolunáležitosti so školou, úpravou prostredia a psychosociálnej klímy v škole. Pomocou projektu dávame deťom príležitosť nadobudnúť maximálne vedomosti, návyky a príležitosti pri oboznamovaní sa so zdravým životným štýlom, aby v dospelosti mali vytvorené dobré základy a dostatok kompetencií a mohli si upevňovať zdravie. Zdravie, ktorým disponuje väčšina ľudí a dostávame ho zadarmo. Niekedy si ale jeho význam uvedomujeme, až keď ho strácame.

Dajme spolu gól

Slovenský futbalový zväz v rámci Grassvoots programu pre mládež, spoluorganizuje na Slovensku projekt „Dajme spolu gól!“.

Zameranie – popularizácia futbalu u predškolákov v MŠ a u prvákov ZŠ.

Cieľom projektu je pre deti predovšetkým sprostredkovať vlastnú hru – futbal, učiť sa zdravému životnému štýlu, zvládať prejavy emócii, učiť sa koncentrácii, sebadisciplíne, venovať pozornosť socializácii ako prostriedku byť prospešnou súčasťou sociálnej skupiny.

Obsahom sú – pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal, – všeobecná pohybová príprava- koordinácia, rýchlosť, obratnosť, v hrách a súťažiach – ako naháňačka, skákačky, prekážkové hry, orientačné hry, hry s loptou, hry so zameraním na futbal a vo vlastnej hre 1:1, 2:2, 3:3 s voľnými pravidlami.

Realizácia: počas školského roka zabezpečuje aktivity 1- krát v kalendárnom týždni v trvaní od 30 do 45 minút kvalifikovaný tréner s platnou futbalovou licenciou- Dávid Kulman, ktorý zodpovedá za celkovú prípravu a realizáciu športových aktivít.

„Opička Kika sa učí byť lepšou“


Preventívny program pre deti MŠ zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí.
Cieľom je naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť, vcítiť sa do situácie iného, dobre komunikovať s inými, správne riešiť konflikty, neubližovať iným a zvládať agresiu a hnev.
Preventívny program je vytvorený a realizovaný ako ucelený súbor aktivít s využívaním príslušných manuálov a s určeným počtom a postupnosťou stretnutí. Dĺžka jedného stretnutia je približne 50 min. V jednej skupine je 8 detí. Deťom sú informácie sprostredkované prostredníctvom čítania príbehov, hier, vypracúvania pracovných listov, pohybových cvičení.

Projekt „Školské ovocie“

Naša školská jedáleň sa zapája do programu „Školské ovocie“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl pravidelne počas školského roka. Dodávateľom ovocia a zeleniny v rámci programu „Školské ovocie“ je individuálny pestovateľ ovocia a zeleniny, alebo výrobca prírodných štiav, ktorý zabezpečuje školy prednostne národnou produkciou. Školská jedáleň nepoužíva ovocie a zeleninu na prípravu jedál, ale suroviny sú deťom podávané spoločne s obedom. Na jedálnom lístku sa školské ovocie, zelenina a šťava vyznačuje ako Program školské ovocie.

Cieľom programu je:
– zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
– zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
– znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
– podporiť zdravú výživu konzumáciou ovocia a zeleniny

Projekt „Školské mlieko“

Cieľom programu „Školské mlieko“ je:

1. Zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov a podporiť tak zdravú výživu detí, vychovávať ich k zdravému životnému štýlu. Stravovacie návyky sa vyvíjajú už v mladom veku a sú často rozhodujúcimi faktormi ovplyvňujúcimi ľudské zdravie po celý život.

2. Naučiť deti prečo piť mlieko
– mlieko zvyšuje energiu detí medzi raňajkami a obedom
– mlieko podporuje funkcie mozgu, vrátane sústredenia, pamäte a kreativity
– mlieko obsahuje dôležité živiny, vrátane vápnika, bielkovín a vitamínov
– mlieko zabezpečuje zdravé zuby a kosti
– pitie mlieka podporuje zdravý životný štýl detí