MATERSKÁ ŠKOLA Okulka 21, 093 01 Vranov nad Topľou

          Materská škola Okulka je päťtriednou materskou školou, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí vo veku 2 – 6 rokov a deťom pokračujúcim v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Sme jediná materská škola v okrese, ktorá má vlastný bazén a poskytuje predplaveckú prípravu aj iným MŠ.

Prevádzka školy: od 6.30 do 16.30 hod.

Poskytujeme:
–   celodennú výchovu a vzdelávanie,
–   podporovanie zdravia a zdravého životného štýlu,
–   rozvoj individuality dieťaťa s diferencovaným prístupom,
–   uplatňovanie princípu aktivity dieťaťa, v ktorej dominuje hra a zážitkové učenie,
–   rovnocennosť partnerského vzťahu dieťaťa a učiteľky, učiteľ a rodič,
–   realizácia školského vzdelávacieho programu – „Plaváčik a Enviráčik“

Z histórie materskej školy

– Naša MŠ bola postavená v tzv. akcii „Z“ a v januári 1988 bola slávnostne uvedená do prevádzky pri príleţitosti 43. výročia oslobodenia mesta s pôvodným názvom MŠ Žďárska a od roku 1992 ako MŠ Okulka.
– Škola sa nachádza v sídliskovej časti nášho mesta Okulka, v svahovitom teréne. Jednotlivé pavilóny sú výškovo členené. Súčasťou školy je detský bazén a práčovňa.
– Do novopostavenej budovy sa presťahovala trojtriedna materská škola z Ulice Sovietskej armády ( dnes Námestie slobody ). Otvorené boli 2 oddelenia detských jaslí a 2 triedy materskej školy.
– 1.februára 1988 z dôvodu veľkého záujmu bola zriadená tretia trieda.
– V školskom roku 1990/1991 boli postupne zrušené obidve oddelenia jaslí a boli zriadené ďalšie dve triedy. Škola začala fungovať ako 5 triedna materská škola s bazénom, ktorý bol v tom čase využívaný len sporadicky.
– V školskom roku 1992/1993 bola do bazénu prijatá učiteľka a odvtedy sa začala realizovať predplavecká príprava pre deti našej materskej školy, ale aj pre deti z materských škôl z celého okresu.
– V školskom roku 2000/2001 bola prevádzka školskej jedálne pozastavená z dôvodu rozsiahlych porúch stavebných konštrukcií v celom hospodárskom pavilóne. V máji bola zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu a v septembri 2001 bola prevádzka školskej jedálne obnovená.
– V lete 2016 bola opravená celá strecha o rozlohe 1330 metrov štvorcových do ktorej mesto preinvestovalo 40-tisíc eur.
– V školskom roku 2016/2017 sa za finančnej pomoci rodičov a z projektov začala realizovať revitalizácia školského dvora. Bola za pomoci rodičov vybudovaná prírodná prekážková dráha, hmatový chodník a zeleninové a bylinné záhony.
– V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnila revitalizácia svahu na zadnom školskom dvore a postupne sa vysádzajú nové stromy a kríky do svahu.
– V lete 2018 z mimoriadneho príjmu z podielových daní mesto vyčlenilo finančné prostriedky na opravu havarijného stavu technológie úpravovne bazénovej vody. Demontovala sa 30-ročná úpravovňa bazénovej vody. Mesto do novej techniky preinvestovalo takmer 10-tisíc eur.
– V prvej polovici školského roka 2018/2019 bola uskutočnená výmena 62 drevených okien a sedem dverí. Výmenu okien samospráva financovala z mimoriadneho príjmu z podielových daní mesta za rok 2017 a z dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktorá bola vo výške 15-tisíc eur. Investícia predstavovala 43-tisíc eur.
– V letnom období školského roku 2019/2020 bola zrealizovaná prvá časť rekonštrukcie a to zateplenie zadných pavilónov budovy za účelom zníţenia energetickej náročnosti. Rekonštrukcia bola prefinancovaná zo zdrojov poskytnutých z účelovej dotácie Ministerstva financií SR, a to vo výške 90 000 eur. Mesto prispelo čiastkou 5000 eur. Pokračovanie následne pribrzdila pandémia ochorenia COVID-19.
– V školskom roku 2020/2021 v materskej škole bola realizovaná oprava sociálnych zariadení, 5 umyvární pre deti a 5 šatní. Do opravy sociálnych zariadení bolo preinvestovaných pribliţne 65 000 eur. Boli rozšírené priestory jednej triedy a spálne, zastrešená terasa a opravený chodník na zadnom školskom dvore.
– V školskom roku 2021/2022 došlo po 35 rokoch k oprave a obnove bazénových priestorov. Za 10 000 eur sa zrekonštruovali priestory spŕch, hygienických zariadení, bazénovej triedy, šatne, sušiarne. Staré zariadenie sa vymenilo a doplnilo novým nábytkom.
– V školskom roku 2021/2022 prebiehala druhá etapa rekonštrukcie budovy MŠ. Jej cieľom bolo zateplenie predných pavilónov budovy a plavárne za 122 000 eur z vlastných zdrojov mesta.

Celkovo sa do našej MŠ za posledných 5 rokov preinvestovalo približne 373.000 eur, z toho z vlastných prostriedkov mesta bolo preinvestovaných 268.000 eur, zvyšné finančné prostriedky, a to vo výške 105 000 eur, mesto získalo vo forme účelovej dotácie z ministerstva financií a Úradu vlády SR. Tieto rekonštrukčné práce priniesli finančné úspory a zníženie energetickej náročnosti budovy.