Bazén

 

Od špliechania k plávaniu

Význam plávania u detí

– S modifikovanou formou plávania začíname už u kojencov a batoliat.
– U detí toho veku sa viac než o plávanie jedná o zoznámenie s vodným prostredím a predlženie ponorovacieho reflexu, s ktorým sa všetci rodíme.
– Pokiaľ sa tento reflex nerozvíja, rýchle sa stráca, čo sťaží zoznamovanie sa s vodou a osvojovanie plaveckých zručností v neskoršom veku.
– Najlepšie je s vyučovaním plávania začať pomocou hier. Touto hravou formou sa dieťa naučí plávať a ani si to neuvedomuje.

 

Špecifické ciele pre predškolský vek

1. Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu zaraďovaním športových aktivít.
2. Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti:

– základy dýchania vo vode, základy plaveckých činností,
– počiatky splývania,
– pohyb vo vode s plaveckými pomôckami vzhľadom na individuálne možnosti a predpoklady detí,
– ovládať základné lokomočné pohyby v zmenených podmienkach.

3. Posilňovať psychickú a fyzickú odolnosť a zdravie.
4. Otužovať detský organizmus prostredníctvom vody a tepla.

Obsah výchovy a vzdelávania v predplaveckej príprave 5 – 6 ročných detí

Precvičujú si vzhľadom na individuálnu rozvojovú úroveň:
– hry vo vode hlbokej po pás,
– hry s potápaním,
– ponáranie tváre s vydychovaním do vody,
– počiatky splývania,
– kraulovanie dolnými končatinami,
– plavecké pohyby pažami a dolnými končatinami v plaveckom spôsobe kraul, znak, prsia,
– skoky do vody.

 

Kurz predplaveckej prípravy

Pred každým začatím pobytu v bazéne je nutné zabezpečiť:

1. Aby rodičia s deťmi absolvovali lekársku prehliadku s odporúčaním pre plávanie.
2. Aby rodičia podpísali informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
s absolvovaním predplaveckého výcviku.
3. Aby rodičia aplikovali s deťmi domáce cvičenia: predcvičovanie vo vani,
sprchovanie spojené s otužovaním, ponáranie hlavy do vody, vznášanie vo vani,
osobný príklad rodičov pri otužovaní.

Rekonštrukcia bazéna

V novembri 2022 sa nám podarilo po 2 ťažkých rokoch pandémie otvoriť priestory nášho bazéna pre deti.
Zatvorenie bazéna sme využili na rekonštrukciu bazénových priestorov. Za finančnej pomoci nášho zriaďovateľa a profesionálnej práce pracovníkov oddelenia údržby mestského majetku pod vedením Petra Mrážika sme zrekonštruovali priestory bazénovej triedy, šatne, sušiarne, spŕch a hygienických zariadení.
Všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na rekonštrukcii bazénových priestorov zo srdca ďakujeme.