Bazén

Naša materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Plaváčik“, čo symbolizuje aj vlastné zameranie školy.

1. Obdobie predprimárnej výchovy a vzdelávania, ktoré deti v našej MŠ ,,preplávajú“ plynulo a bez problémov v prostredí, v ktorom sa cítia dobre a bezpečne.

2. Zoznámenie sa s vodným prostredím, odstránenie strachu z pobytu vo vode absolvovaním predplaveckej prípravy v školskom bazéne, ktorá je predpokladom na získanie základov plavánia.

Výhodou vlastného bazéna je, že deti sa oboznamujú s vodným prostredím,  postupne už od troch rokov veku dieťaťa. Sú to rôzne pútavé hry, ktoré predovšetkým odbúravajú strach z vody. Takto pripravené, v predškolskom veku absolvujú základný predplavecký výcvik v rozsahu dvoch týždňov, ktorého cieľom je naučiť dieťa splývať bez pomôcok.

 

Význam plávania v odstraňovaní plaveckej negramotnosti:

Plávanie nie je len bežným zdravotno-výchovným činiteľom, ale aj životnou nutnosťou. Zvládnutie vodného prostredia prispieva aj k zdravému sebavedomiu človeka. Plavecký pohyb rovnomerne zamestnáva pohybový aparát človeka a podnecuje jeho vnútorné orgány k intenzívnej činnosti.

Význam plávania spočíva aj v nadľahčovaní podporného aparátu ľudského tela, i v otužovaní. Popri zvyšovaní úrovne pohybových schopností a plaveckých zručností sa aplikáciou plávania pestuje pohotovosť, odvaha,rozhodnosť a správanie sa v nezvyčajných situáciách.

Plávanie má veľký význam pri formovaní osobnosti dieťaťa. Je súčasťou učebných osnov v systéme telesnej výchovy už od predškolského veku. Úlohou škôl zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie na všetkých stupňoch – počnúc predškolskou výchovou v materských školách – je vynaložiť úsilie, aby si deti osvojili plaveckú gramotnosť.

Predplavecká príprava je dôležitá z hľadiska aktívneho pohybu detí vo vodnom prostredí. Zabezpečuje prirodzenú ochranu detí proti ochoreniam horných ciest dýchacích.

Cieľom základného plávania je zvládnuť technicky obstojným spôsobom pohyb vo vode. Ide o pedagogický proces, ktorý súvisí s adaptáciou celého organizmu vo vodnom prostredí.Plávanie zlepšuje zdravotný stav detí, kompenzuje ich psychické zaťaženie, podporuje otužilosť, celkovú zdatnosť a správne držanie tela.

Predplaveckého výcviku sa zúčastňujú aj deti z iných materských škôl v okrese.

Inštruktor predplaveckej prípravy, je kvalifikovaný pedagóg, ktorý prešiel školením a získal pre túto prácu certifikát.

Pred každým začatím pobytu v bazéne je nutné zabezpečiť:

1. Aby rodičia s deťmi absolvovali lekársku prehliadku s odporúčaním pre plávanie

2. Aby rodičia aplikovali s deťmi domáce cvičenia: predcvičovanie vo vani, sprchovanie spojené s otužovaním, ponáranie hlavy do vody, vznášanie vo vani, osobný príklad rodičov pri otužovaní

Zdroj: MODRÁK M.,Odstraňovanie plaveckej negramotnosti žiakov ISCED 0,1,2,3: MPC Prešov, 2011.