Deň materských škôl

Deň materských škôl

           Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829, kedy bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska a to v Banskej Bystrici zakladateľkou grófkou Máriou Teréziou Brunswickou. Práve grófka vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: ,, Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa hrali.″

          4.novembra sa organizujú na Slovensku celonárodné aj lokálne aktivity, ktoré sprevádzajú a podporujú myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku.

          Oslavy Dňa materských škôl prebiehali v týchto dňoch aj v priestoroch našej materskej školy. Neľahká situácia kvôli pandémií skomplikovala prípravu spoločných osláv, museli sme organizáciu prispôsobiť situácii. Aktivity prebiehali v priestoroch MŠ v rámci triedy. Učiteľky vytvoreným logom Dňa MŠ pri vchode do MŠ, výtvarnými  prácami detí na schodištiach, šatniach a rozprávkovými stanovišťami na chodbách privítali rodičov a deti pri príchode do MŠ.             Deti oslavy začali spevom hymny Dňa materských škôl. V dopoludňajších hodinách v triedach prebiehali tvorivé dielne, kde deti spoločne so svojimi učiteľkami vytvárali prostredníctvom rôznych výtvarných techník napr. vlajku svojej triedy, narodeninovú tortu, chodník priateľstva, dúhu priateľstva. Na školskom dvore prebiehali súťaže, kde deti dbali na dodržiavanie pravidiel, spolupracovali, pomáhali si. Takáto veselá a zábavná atmosféra sa niesla aj v popoludňajších hodinách. Sprievodný program pokračoval hudobno-pohybovými aktivitami a diskotékou v triedach. Deti prežívali radosť počas celého Dňa materských škôl, čo prispelo k tvrdeniu, že kolektív detí, rovesníkov a predškolské zariadenia sú dôležitou súčasťou zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa. Aj touto športovo-náučnou aktivitou pedagogickí zamestnanci a deti dokázali, že materská škola, to nie je len „hranie sa“, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelávanie.