Vranov nad Topľou

Sme jediná materská škola v okrese, ktorá má vlastný bazén a poskytuje predplaveckú prípravu aj iným MŠ. Materská škola je päťtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky .

 

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

OZNAMY

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Pri dlhsej neprítomnosti dieťaťa v MŠ (viac ako 3 dni) si prosím vytlačte tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, vypíšte a prineste so sebou do MŠ.

Dôležité oznamy pre rodičov !!!

 1. Prevádzka MŠ je v čase od 6.30 hod. do 16.15 hod.
 1. V čase od 6,30 – 7,00 hod. a  16,00 – 16,15 hod. budú deti s ochranným rúškom v priestoroch školského dvora,  alebo v  zbernej triede. Zberná trieda funguje pre rodičov vo výnimočných prípadoch ak preukázateľne nastupujú do práce pred 7.00 hod., alebo im práca končí po 16,00 hod.
 1. Do MŠ privádza dieťa len jeden zákonný zástupca v čase od 6,30 hod. do 8,30 hodiny. Rodič musí opustiť priestory školy do 8,30 hod. a poobede do 16,15 hod.
 1. Privádzajúca osoba odvádza dieťa do príslušnej triedy až po zmeraní telesnej teploty dieťaťu povereným zamestnancom školy.
 1. Pri vstupe do budovy materskej školy sprevádzajúca osoba vykoná dezinfekciu rúk sebe i dieťaťu dezinfekčným prostriedkom.
 1. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy s ochranným rúšku.
 1. Do priestorov šatne vstúpi maximálne 1 dieťa s doprovodom, ostatní čakajú vo vonkajších priestoroch s dodržaním odstupu. Nezhromažďovať sa v šatni.
 1. V triedach a na školskom dvore sa deti počas dňa pohybujú bez ochranných rúšok.
 1. Zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa malo v skrinke ochranné rúško.
 1. Celkový čas zdržiavania sa osoby sprevádzajúcej dieťa do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy skrátiť na nevyhnutný čas.
 1. Prosíme vynechať hry na preliezkach na chodbách a na školskom dvore.
 1. Do MŠ je zakázané nosiť hračky a iné predmety.
 1. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č.1), že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 1. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je umiestnené do samostatnej miestnosti – izolačky. Kontaktujeme zákonných zástupcov, ktorí si ho musia bezodkladne vyzdvihnúť.

   Emília Nováková
  riaditeľka školy

  ADRESA

  OKULKA 21
  09301 Vranov nad Topľou

  Prevádzka školy

  od 6.30 hod. do 16.15 hod.

  Telefón a Email

  057 4431389
  msokulkavv@mail.t-com.sk

  Číslo účtu na úhradu školného

  SK6702000000001636533659

  Variabilný symbol: 170

  v

  Aktuality

  Vianočný darček

  Vianočný darček

  Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou a.s., sa rozhodol v tomto predvianočnom období, podporiť pohybovú kultúru detí formou „daru“ v podobe 25 mini lôpt. Deti sa z loptičiek veľmi potešili a hneď ich v triedach aj vyskúšali.

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila: VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“. V kategórii...

  preèítajte si viac
  Poviem ti básničku pre deduška

  Poviem ti básničku pre deduška

  28.10.2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 2.ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom: „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“ Z našej MŠ sa do súťaže zapojili Matúš Hreha, ktorý obsadil 2.miesto, Larka Mattová...

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž

  Na 1. ročníku výtvarnej súťaže s témou ,,Včely a včelár očami detí“, získala v kategórii MŠ, 2. miesto Vivien Smetanová z oranžovej triedy pod vedením p. uč. Mgr. Emílie Maščukovej. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reperezentáciu!

  preèítajte si viac
  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu. Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník,...

  preèítajte si viac
  Poďakovanie

  Poďakovanie

  Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy, ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať a stále vylepšovať našu materskú školu.  mesto Vranov nad Topľou

  preèítajte si viac

  detí

  Akcíí počas roka

  tried

  rokov sa staráme o deti