Vranov nad Topľou

Sme jediná materská škola v okrese, ktorá má vlastný bazén a poskytuje predplaveckú prípravu aj iným MŠ. Materská škola je päťtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky .

 

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

OZNAMY

Rekonštrukcia materskej školy stále prebieha.

 

 

 

Oznam

 

Riaditeľstvo MŠ Okulka na základe Rozhodnutia  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ÚVZSR a  zriaďovateľa oznamuje

 

že od 15. júna 2020 do 31.júna 2020

 

bude prevádzka MŠ Okulka obnovená v 2 triedach pre deti , ktoré boli uprednostnené podľa kritérií ministra školstva SR a zriaďovateľa.

 

Nastupujú všetky  deti rodičov, ktorých kontaktovali triedne učiteľky  a rodičia potvrdili záujem o MŠ. Rodičia, ktorých deti nastupujú 15.júna si dôsledne prečítajte pokyn a usmernenie riaditeľky školy: 

 

Hygienicko  – epidemiologické opatrenia a  organizácia   MŠ Okulka 21 do konca školského roku   2019/2020.

 

Deti, ktorých rodičia sú nezamestnaní alebo na materskej dovolenke  ostávajú naďalej doma.

 

——————————————————————————————————————

 

Organizácia   MŠ Okulka 21 

 

do konca školského roku   2019/2020.

 

 

 

Organizačné pokyny pre rodičov  detí nastupujúcich do MŠ po konzultácii s triednymi učiteľkami a riaditeľkou školy od 15.06.2020.

 

 • Prevádzka  materských škôl je  9 hod. denne. Ruší sa zberná trieda.
 • Nastáva zmena prevádzkového času  školy.

 

Prevádzka bude od 7.00 hod. do 16.00 hod.

 

Príchod do MŠ bude od 7.00 hod. do 8.15 hod .

 

Odchod detí z MŠ bude od 15.00 hod. do 16.00 hod.

 

 • Prevádzka bude v 2 triedach žltej a modrej. Zoznamy budú vo vstupnej chodbe.  

 

Deti budú rozdelené do 2 tried po 15 detí. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí spojenie  skupín. Zmena môže nastať až v nasledujúcom týždni.

 

 • Do konca roka sa neorganizujú žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia.

 

V nevyhnutnom prípade sa bude  realizovať  podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole

 

– rozlúčka s predškolákmi.

 

 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina edukačných aktivít s deťmi  bude organizovať v areáli  MŠ.  Je preto potrebné zabezpečiť deťom vhodné oblečenie, obuv, fľašu na pitný  režim (označiť menom).
 • Náhradné oblečenie, prezuvky, pyžamká  je potrebné viditeľne označiť menom.
 • Posteľné prádlo sa bude meniť 1x týždenne.
 • Dieťa do školy nesmie nosiť vlastné hračky ani iný materiál z domáceho prostredia.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, mimo MŠ je to povinné.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 

 

 Hygienicko-epidemiologické opatrenia pre rodičov  pri sprevádzaní dieťaťa do MŠ

 

 • Do MŠ prichádza a odchádza dieťa s doprovodom jedného rodiča, alebo osoby s ktorou žije v spoločnej domácnosti (súrodenec starší ako 10 rokov).
 • Rodič aj dieťa majú mať tvár pokrytú rúškom.
 • Je zakázané sa zhromažďovať v areáli alebo pred školou.
 • Rodičia s deťmi dodržiavajú 2 m odstupy .
 • Rodič vstúpi do budovy až po zmeraní teploty dieťaťu . Teplota nesmie byť vyššia ako 37,5 stupňov Celzia. Teplotu bude merať zamestnanec školy pri hlavnom vchode.
 • Pri vchode rodič vykoná dezinfekciu rúk sebe aj dieťaťu.
 • Stiahnite si tlačivá „Vyhlásenie zákonného zástupcu“ a „Prehlásenie zákonného zástupcu„.
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie si vopred vypíšte a v pondelok odovzdajte zamestnankyni MŠ pri vstupe. Toto vyhlásenie odovzdáva rodič len pri prvom nástupe a znova po každom prerušení dochádzky dieťa v trvaní viac ako 3 dni .
 • „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa“ podpisujete v šatni pri odovzdávaní dieťaťa každý deň– napíšete dátum a podpíše sa. Toto prehlásenie uložte do osobnej skrinky dieťaťa do euroobalu s vlastným perom.
 • Do priestorov šatne vstúpi maximálne 1 dieťa v sprievode rodiča. Ostatní čakajú vo vonkajších priestoroch s dodržaním odstupu .
 • V priestoroch šatne sa nezdržiavať viac ako 10 minút. Dieťa prezuť, zobliecť, uložiť mu rúško + 1 náhradné rúško do skrinky.
 • Rodič zazvoní na učiteľku. Učiteľka vykoná ranný filter, či dieťa nemá príznaky ochorenia. Na základe záveru ranného filtra prevezme dieťa. Ak zdravotný stav dieťaťa bude nevyhovujúci, poverený zamestnanec ho nepreberie.
 • Dieťa si hneď po príchode umyje ruky antibakteriálnym mydlom a vstupuje do triedy.
 • Rodič sa nezdržiava v priestoroch školy ani v exteriéri.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID -19,umiestni sa do samostatnej miestnosti a kontaktujú sa zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Prehlásenie (.pdf)

Vyhlásenie (.pdf)

   Emília Nováková
  riaditeľka školy

  ADRESA

  OKULKA 21
  09301 Vranov nad Topľou

  Prevádzka školy

  od 6.30 hod. do 16.30 hod.

  Telefón a Email

  057 4431389
  msokulkavv@mail.t-com.sk

  Číslo účtu na úhradu školného

  SK6702000000001636533659

  Variabilný symbol: 170

  v

  Aktuality

  Vianočný darček

  Vianočný darček

  Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou a.s., sa rozhodol v tomto predvianočnom období, podporiť pohybovú kultúru detí formou „daru“ v podobe 25 mini lôpt. Deti sa z loptičiek veľmi potešili a hneď ich v triedach aj vyskúšali.

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila: VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“. V kategórii...

  preèítajte si viac
  Poviem ti básničku pre deduška

  Poviem ti básničku pre deduška

  28.10.2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 2.ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom: „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“ Z našej MŠ sa do súťaže zapojili Matúš Hreha, ktorý obsadil 2.miesto, Larka Mattová...

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž

  Na 1. ročníku výtvarnej súťaže s témou ,,Včely a včelár očami detí“, získala v kategórii MŠ, 2. miesto Vivien Smetanová z oranžovej triedy pod vedením p. uč. Mgr. Emílie Maščukovej. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reperezentáciu!

  preèítajte si viac
  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu. Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník,...

  preèítajte si viac
  Poďakovanie

  Poďakovanie

  Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy, ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať a stále vylepšovať našu materskú školu.  mesto Vranov nad Topľou

  preèítajte si viac

  detí

  Akcíí počas roka

  tried

  rokov sa staráme o deti