Vranov nad Topľou

Sme jediná materská škola v okrese, ktorá má vlastný bazén a poskytuje predplaveckú prípravu aj iným MŠ. Materská škola je päťtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky .

 

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

OZNAMY

V Á Ž EN Í  R O D I Č I A

Pri nástupe dieťaťa je potrebné odovzdať učiteľke:

klikni – Vyhlásenie o bezpríznakovosti

klikni – Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

riad. MŠ

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19(neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba režime OP (očkovaný, prekonaný)  so súhlasom riaditeľa.

Dané tlačivo nájdete tu   Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

Školský semafor

Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového

stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

Škols.semaf.-24.11.21,

vyhlaska_262

Rozhodnutie-25.11.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Bez tlačiva učiteľka dieťa nepreberie. Dané tlačivo nájdete tu Vyhlásenie o bezpríznakovosti

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo je  potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje rodič triednu učiteľku a riaditeľku školy.

Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a príslušným regionálnym hygienikom, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne oznámiť riaditeľke MŠ. Dieťa nemôže navštevovať  MŠ.

Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

 

Nástup detí do MŠ v novom školskom roku je 02. 09. 2021 (štvrtok).

Budova materskej školy je otvorená  od 7.00 hod do 16.00 hod.

Zoznamy detí budú zverejnené  v informačnom centre  pri vchode do budovy.

 

 Podmienky na otvorenie školy, jej prevádzku ako aj informácie k nástupu do školy sú na odkaze: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Prosíme rodičov, aby si ho preštudovali.

 

 • Každý rodič pri prvom nástupe do materskej školy prinesie písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Bez tlačiva učiteľka dieťa nepreberie. Dané tlačivo nájdete  TU vyhlásenie o bezpríznak. 
 • Odporúčame rodičom predložiť aj oznámenie o výnimke z karantény. Dané tlačivo nájdete  TU výnimka z karantény  
 • Rovnaké vyhlásenie o bezpríznakovosti donesie rodič vždy, ak preruší dochádzku dieťa na 3 a viac dní, pričom sa započítavajú víkendy aj sviatky.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo je  potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje rodič triednu učiteľku a riaditeľku školy. Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a príslušným regionálnym hygienikom, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne oznámiť to riaditeľke MŠ. Dieťa nemôže navštevovať  MŠ.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je umiestnené do samostatnej miestnosti – izolačky. Kontaktujeme zákonných zástupcov, ktorí si ho musia bezodkladne vyzdvihnúť.
 • Do budovy vstupuje rodič s rúškom.
 • Pri vstupe do budovy sa bude povinne merať teplota dieťaťu.
 • Do priestorov šatne vstúpi maximálne 1 dieťa s doprovodom, ostatní čakajú vo vonkajších priestoroch s dodržaním odstupu. Nezhromažďovať sa v šatni.
 • Zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa malo v skrinke ochranné rúško.
 • Prosíme vynechať hry na preliezkach na chodbách a na školskom dvore.
 • Do MŠ je zakázané nosiť hračky a iné predmety.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať

Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Dané tlačivo nájdete TU pre návštevnika  

 

                                                                                                                                         Emília Nováková

 

Dotácia na obedy alebo zvýšený daňový bonus?

Milí rodičia,

3.júla 2021 vyšla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1.8.2021, ktorá ovplyvní i dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Bližšie informácie tu.

  ADRESA

  OKULKA 21
  09301 Vranov nad Topľou

  Prevádzka školy

  od 6.30 hod. do 16.15 hod.

  Telefón a Email

  057 4431389
  msokulkavranov@gmail.com

  Číslo účtu na úhradu školného

  SK6702000000001636533659

  Variabilný symbol: 170

  v

  Aktuality

  Vianočný darček

  Vianočný darček

  Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou a.s., sa rozhodol v tomto predvianočnom období, podporiť pohybovú kultúru detí formou „daru“ v podobe 25 mini lôpt. Deti sa z loptičiek veľmi potešili a hneď ich v triedach aj vyskúšali.

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila: VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“. V kategórii...

  preèítajte si viac
  Poviem ti básničku pre deduška

  Poviem ti básničku pre deduška

  28.10.2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 2.ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom: „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“ Z našej MŠ sa do súťaže zapojili Matúš Hreha, ktorý obsadil 2.miesto, Larka Mattová...

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž

  Na 1. ročníku výtvarnej súťaže s témou ,,Včely a včelár očami detí“, získala v kategórii MŠ, 2. miesto Vivien Smetanová z oranžovej triedy pod vedením p. uč. Mgr. Emílie Maščukovej. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reperezentáciu!

  preèítajte si viac
  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu. Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník,...

  preèítajte si viac
  Poďakovanie

  Poďakovanie

  Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy, ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať a stále vylepšovať našu materskú školu.  mesto Vranov nad Topľou

  preèítajte si viac

  detí

  Akcíí počas roka

  tried

  rokov sa staráme o deti