Vranov nad Topľou

Sme jediná materská škola v okrese, ktorá má vlastný bazén a poskytuje predplaveckú prípravu aj iným MŠ. Materská škola je päťtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky .

 

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

OZNAMY

Oznam

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty k otvoreniu materských škôl –  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020. (Tento materiál je potrebné naštudovať a rešpektovať.)

Dokumenty s dôležitými prílohami nájdete na :

https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol#organizacia-a-podmienky-prevadzky-materskych-skol

——————————————————————————————————————

Dôležitý oznam

V tomto období prebiehajú v našej materskej škole stavebné práce (zatepľovanie). Na základe rozhodnutia zriaďovateľa nebude naša  materská škola v prevádzke od 1.6.2020.

Predpokladaný termín otvorenia  2 tried je od 15.06.2020 .

Prevádzka školy bude prebiehať od 7,00 hod.- do 16,00 hod.

Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa zisťujeme z dôvodu znížených počtov detí  v triedach (do 15 detí), počtu tried a zníženého počtu zamestnancov v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. S ohľadom na súčasné kapacitné možnosti našej materskej školy budú do MŠ prednostne umiestňované deti podľa kritérií  daných zriaďovateľom:

A

 • zdravotníkov
 • záchranárov
 • hasičov
 • príslušníkov policajného zboru
 • príslušníkov ozbrojených síl
 • pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
 • nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

Počet detí v triedach  bude doplnený podľa možností

 

B

 • deťmi, ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole a rodičia sú zamestnaní.
 • deťmi rodičov – samoživiteľov

 

Žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku A alebo B, aby do 29. mája 2020 poslali riaditeľke materskej školy do poštovej schránky MŠ, alebo  e-mailom  MŠ: msokulkavv@mail.t-com.sk

 • čestné prehlásenie o tom, že patria do danej skupiny zamestnancov

–   označili predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ v termíne:

 1.  od 15.6.2020 – 30.6.2020
 2.  od    1.7.2020 – 31.7.2020

Čestné prehlásenie na stiahnutie v docx.

Dôležité!

Platby za príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

za pobyt v MŠ – 10 € si  pozastavte od apríla 2020.

Ak ste už apríl uhradili, platba Vám bude presunutá.

—————————————————————————–

Obraciame sa na Vás s prosbou
o darovanie 2% z daní
na podporu rozvoja našej – vašej materskej školy prostredníctvom nášho Rodičovského združenia pri MŠ Okulka .

Za príspevky Vám v mene celého kolektívu MŠ, ako aj v mene detí,  pre ktoré sú určené

Ď A K U J E M E.
 

  ———————————————————————–

   Emília Nováková
  riaditeľka školy

  ADRESA

  OKULKA 21
  09301 Vranov nad Topľou

  Prevádzka školy

  od 6.30 hod. do 16.30 hod.

  Telefón a Email

  057 4431389
  msokulkavv@mail.t-com.sk

  Číslo účtu na úhradu školného

  SK6702000000001636533659

  Variabilný symbol: 170

  v

  Aktuality

  Vianočný darček

  Vianočný darček

  Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou a.s., sa rozhodol v tomto predvianočnom období, podporiť pohybovú kultúru detí formou „daru“ v podobe 25 mini lôpt. Deti sa z loptičiek veľmi potešili a hneď ich v triedach aj vyskúšali.

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Výtvarná súťaž Ochranárik

  Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila: VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“. V kategórii...

  preèítajte si viac
  Poviem ti básničku pre deduška

  Poviem ti básničku pre deduška

  28.10.2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 2.ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom: „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“ Z našej MŠ sa do súťaže zapojili Matúš Hreha, ktorý obsadil 2.miesto, Larka Mattová...

  preèítajte si viac
  Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž

  Na 1. ročníku výtvarnej súťaže s témou ,,Včely a včelár očami detí“, získala v kategórii MŠ, 2. miesto Vivien Smetanová z oranžovej triedy pod vedením p. uč. Mgr. Emílie Maščukovej. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reperezentáciu!

  preèítajte si viac
  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!

  ĎAKUJEME!!!Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu. Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník,...

  preèítajte si viac
  Poďakovanie

  Poďakovanie

  Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy, ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať a stále vylepšovať našu materskú školu.  mesto Vranov nad Topľou

  preèítajte si viac

  detí

  Akcíí počas roka

  tried

  rokov sa staráme o deti